Stability 24 မြန်မာ

ဓာတ္အားေခြ်တာစက္က သိသာထင္ရွားတဲ့ သက္သာမႈေတြကို ယူေဆာင္လာမွာပါ။

– လွ်ပ္စစ္ပလပ္တစ္ခုမွာ ထိုးထားလိုက္ပါ။
– သင့္ကြန္ရက္ကို လွ်ပ္တံု႔ျပန္္အားကေန ကာကြယ္ေပးတယ္
– လွ်ပ္စစ္မီတာခ သက္သာေစတယ္

Continue reading Stability 24 မြန်မာ